Meditatsioon. Juhised esoteeriliseks koolituseks

Rudolf Steiner

128 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-9-9

Temaatilise kogumik koosneb kolmest osast. Esimese osa moodustavad nn kõrvalharjutused ja muud
reeglid, mille silmaspidamine on viljaka mediteerimise eelduseks ning aitab vältida võimalikke kahjulikke mõjusid. Teine osa sisaldab põhiharjutusi ja nende selgitusi. Kolmas, kõige mahukam osa täiendab
eelnevat erinevatest vaatepunktidest, samuti laiendab arusaama mediteerimistegevusest kui sellisest.

Hind: 14.50 €

Inimlik ja kosmiline mõte

Rudolf Steiner

128 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-8-2

Temaatilise loengukogumiku kaheksast loengust neli esimest sisaldavad sissevaateid filosoofilise mõtlemise tekkimisse ja arengusse, loogikaõpetusse ning Hegeli dialektikasse. Neli järgnevat loengut pealkirja all “Inimlik ja kosmiline mõte“ laiendab filosoofiliste ja maailmavaateliste ideede käsitlust kuni kosmilise dimensioonini. Kuidas ja kas inimene tegelikult üldse mõtleb? Milline on tema mõttekalduvuste ja -meeleolude seos vaimu-kosmose konstellatsioonidega? Millest tulenevad inimeste nii erinevad maailmavaated ja mõttesisud? Need ja veel paljud teised küsimused leiavad käsitlemist raamatus.

Hind: 14.50 €

Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse

Rudolf Steiner

144 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-7-5

Raamat kuulub R. Steineri põhiteoste hulka, selles selgitatakse metoodiliselt vaimuteaduse kõiki olulisi mõisted. Raamatu kolmest osast esimene on pühendatud inimese olemuse käsitlemisele, teine inimvaimu taaskehastumisele ja saatusele, kolmandas kirjeldatakse hinge- ja vaimuilma, milles inimene viibib surma ja uue sünni vahelisel ajal.

Hind: 16.50 €

Hingekalender

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 978-9949-9910-5-1

Hingekalender sisaldab Rudolf Steineri 52 mõttesalmi-meditatsiooni aastaringi hingelis-vaimseks läbielamiseks. Lisatud on selgitav järelsõna.

Kalender on saadaval kahes variandis, liimköites koos järjepaelaga ning spiraalköites. Spiraalköites varianti saab kasutada ka lauakalendrina.

Hind: 7.70 €

Laste aeg – laste aed

Monika Gustavson

96 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-4-4

Raamatu autor Monika Gustavson annab oma õpingu-töökogemusele ja lugemusele toetudes elava ettekujutuse waldorflasteaia pedagoogilistest lähtepunktidest ja tegevustest. Käsitlemist leiavad kõik olulisemad valdkonnad, mida väikese lapse loomuse, tema hingeliste ja kehaliste vajadustega seoses waldorfpedagoogikas silmas peetakse. Teksti illustreerivad pildid Tallinna Ilmapuu Waldorflasteaiast.

Hind: 9.50 €

Neli temperamenti pedagoogikas ja enesekasvatuses

Helmut Eller

176 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid

Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-3-7

Helmut Elleri raamat viib meid põnevasse ja elulisse temperamentide maailma. Autor käsitleb temperamendiõpetust ning selle rakendamisvõimalusi pedagoogikas, enesekasvatuses ja inimsuhetes erinevatest ja tihti ka ootamatutest vaatenurkadest. Lisaks põgusale ajaloolisele tagasivaatele on raamatus viiteid ka temperamendifenomeni inimeseõpetuslikele alustele. Põhitähelepanu on suunatud eelkõige pedagoogilis-kasvatuslikele küsimustele, sest erineva temperamendiga laste õige kohtlemine ja nende ühekülgsuste harmoneerimine on õpetajate ning lastevanemate üks olulisemaid kasvatuslikke ülesandeid, mille juures ei saa puududa ka vältimatu enesekasvatuslik aspekt. Raamatu suureks väärtuseks on autori elav esitusviis, värvikad kirjeldused ja rohked praktilised nõuanded.

Hind: 18.30 €

Lapse kasvatamine

Rudolf Steiner

136 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-2-0

Kogumik  „Lapse kasvatamine” sisaldab Rudolf Steineri pedagoogikaalaseid tekste erinevatest ajajärkudest, alates esimesest publikatsioonist kuni viimase õpetajatele peetud kursuseni. Valitud tekstid annavad ülevaate waldorfpedagoogika vaimuteaduslikest alustest, seosest erinevate ajastute kasvatusideaalide ja -meetoditega, samuti läbilõike metoodikast ja kasvatuslikest põhimõtetest.

Raamat sobib nii lastevanematele esmaseks tutvumiseks waldorfpedagoogika olemusega kui ka süvendavaks lugemiseks õpetajatele.

Hind: 16.50 €

Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus

Rudolf Steiner

208 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-1-3

„Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus” on ettevalmistav loengukursus, mille Rudolf Steiner pidas 1919. a sügisel esimese tema pedagoogiliste põhimõtete järgi rajatud kooli, Stuttgardi Vaba Waldorfkooli tulevastele õpetajatele. Loengukursuses antakse antroposoofilisest vaimuteadusest lähtuvalt mitmekülgne ülevaade inimesest kui vaimsest, hingelisest ja füüsilisest olevusest, seostades käsitletavat paljude oluliste pedagoogiliste küsimustega. Loengutes esitatu paremaks ajakajaliseks mõistmiseks ja seostamiseks muu antroposoofilise literatuuriga on raamatule lisatud mahukas märkuste ja viidete osa.

Hind: 18.10 €

Vabaduskasvatus. Rudolf Steineri pedagoogika

Frans Carlgren

256 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 17 x 24 cm
ISBN 978-9949-9910-0-6

Frans Carlgreni rikkalikult illustreeritud raamat “Vabaduskasvatus” annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.

Hind: 19.40 €

Kõrgema tunnetuse saavutamine

Rudolf Steiner

152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-9-7

Juba ilmumisest saati on see raamat olnud R. Steineri üks loetavamaid kirjutisi, sest selles käsitletakse vaimukoolituse keskset küsimust: milliseid eeldusi on vaja, et arendada endas välja ülemeelelise maailma tõese tajumise võime? Raamat sisaldab ka harjutusi, mille eesmärk on tugevdada erinevaid hingejõude ja -omadusi ning arendada välja ülemeelelised tajuelundid viisil, mis vastab inimarengu praegusele astmele.

Hind: 15.40 €